Zrealizowane projekty

Pomiar dziedzińca na Wawelu.

Na zlecenie biura architektonicznego pomierzyliśmy nawierzchnie dziedzińca Zamku Królewskiego na Wawelu. Na podstawie otrzymanych danych terenowych dla obszaru dziedzińca, który uległ zapadnięciu opracowano numeryczne modele terenu (NMT) według stanu istniejącego oraz model teoretyczny. Na podstawie modeli NMT wyznaczono różnicę objętości pomiędzy stanem teoretycznym, a fatycznym.

Wyniki pomiarów przedstawiono na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:250 oraz profilach sporządzonych zgodnie z liniami spływu wód opadowych.

Please follow and like us: