Zrealizowane projekty

Pomiar potoku “Knurówka”

W ramach zamówienia: „Ocena stanu technicznego, stopnia bezpieczeństwa i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego – prawego i lewego wału przeciwpowodziowego cieku Knurówka w Knurowie, w km cieku 1+200 – 2+170 wykonaliśmy pomiar potoku Knurówka, wałów przeciwpowodziowych, terenów zalewowych oraz terenu przyległego. Na podstawie wykonanego pomiaru opracowany został model terenu (NMT) w oparciu o który wykonano profile podłużne, poprzeczne oraz przekroje obiektów inżynieryjnych.

Please follow and like us: