Witamy w C I T I G E O

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług

Z A P R A S Z A M Y

PROFESJONALNIE, SOLIDNIE, TERMINOWO

STAJEMY NA WYSOKOŚCI ZADANIA

Z A P R A S Z A M Y

Z NAMI POMIERZYSZ WSZYSTKO

Dołącz do grona zadowolonych klientów

Z A P R A S Z A M Y

O F E R T A

Mapy do celów projektowych

Projekt zagospodarowania działki lub terenu każdorazowo sporządzany jest na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokościowej zwanej mapą do celów projektowych. Przygotowywana jest ona przez geodetę na podstawie pomiarów wykonanych w terenie oraz materiałów otrzymanych z Państwowego Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego.

Tyczenie realizacyjne obiektów

Wszystkie obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę oraz obiekty wymienione w art. 29 ust. pkt 20 ustawy prawo budowlane podlegają obowiązkowi wytyczenia geodezyjnego.

Inwentaryzacje powykonawcze

Mapa inwentaryzacji powykonawczej jest jednym z podstawowych dokumentów wchodzących w skład dokumentacji potrzebnej podczas procesu starania się o pozwolenie na użytkowanie. Jest to dokument poświadczający wprowadzenie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

Podziały i rozgraniczenia nieruchomości

Podział nieruchomości to fizyczne rozdzielenie działki ewidencyjnej (nieruchomości gruntowej) na części, poprzez ustalenie granic podziału oraz sporządzenie stosownej dokumentacji w formie operatu technicznego.

Ustalenie przebiegu granic nieruchomości

Proces ustalenia przebiegu granic nieruchomości wykonuje się wówczas, gdy dla danej nieruchomości brak jest dokumentacji geodezyjnej umożliwiającej wznowienie, bądź wyznaczenie punktów granicznych na gruncie.

Wykazy synchronizacyjne

Wykaz synchronizacyjny inaczej zwany równoważnikiem jest to dokumentem wykonywany w przypadku wystąpienia rozbieżności oznaczeń nieruchomości pomiędzy stanem faktycznym działki ujawnionym w operacie ewidencji gruntów i budynków, a danymi zawartymi w księdze wieczystej. Wykaz synchronizacyjny jest podstawą wpisu do księgi wieczystej.

Geodezyjna obsługa inwestycji

Stosując się do wymogów ustawy Prawo budowlane, każda inwestycja związana z wznoszeniem obiektów budowlanych związana jest z prowadzeniem odpowiedniej, dostosowanej do potrzeb, obsługi geodezyjnej. Cel prac geodezyjnych to zapewnienie uzyskania pełnej zgodności rzeczywistego i projektowanego kształtu oraz położenia wykonywanych obiektów z dokładnością wynikającą z założeń projektowych.

Badanie przemieszczeń i odkształceń

Pomiary geodezyjne przemieszczeń i odkształceń wykonuje się jeżeli istnieje zagrożenie, że podczas planowanych prac budowlanych może nastąpić naruszenie konstrukcji obiektów sąsiednich lub dotyczą one nowo wznoszonych budynków. Pomiary takie zwykle przewiduje projekt budowlany lub wykonuje się je na wniosek inwestora. Zmiany zachodzące na obiekcie oblicza się poprzez porównanie wyników pomiarów bieżących z tzw. „pomiarem zerowym”.

NMT i kubatura robót ziemnych

Pomiar i opracowanie numerycznego modelu terenu (NMT) wraz z obliczeniem kubatury robót ziemnych

Pomiary powierzchni lokali i obiektów budowlanych

Do obliczeń powierzchni przyjmujemy obowiązujące normy budowlane. Do pomiarów wykorzystujemy sprzęt geodezyjny – precyzyjne instrumenty totalstation oraz laserowe dalmierze ręczne.

Wyodrębnienie samodzielnych lokali

Przygotowujemy dokumentację niezbędną do stwierdzenia samodzielności lokalu – wykonujemy pomiary, opracowujemy rzuty lokali i poszczególnych kondygnacji oraz konieczną dokumentację techniczną.

Inne usługi geodezyjne

Świadczymy wszelkie podstawowe usługi z zakresu geodezji i kartografii. Jeżeli interesuje Cię asortyment, którego nie ma na liście powyżej, nie oznacza to że tego nie robimy. Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na wszelkie pytania.